Flintage

Algemene voorwaarden Flintage

 • Definities
  1. Flintage is gevestigd te Nijmegen onder KvK nr. 85609552.
  2. Klant: degene met wie Flintage een overeenkomst is aangegaan.
  3. Partijen: Flintage en klant samen.
  4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
 • Toepasselijkheid algemene voorwaarden
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Flintage.
  2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
  3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
 • Prijzen

   

  1. Alle prijzen die Flintage hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
  2. Alle prijzen die Flintage hanteert voor zijn diensten en producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Flintage te allen tijde wijzigen. 
  3. De goudsmid waar Flintage mee samen werkt, biedt de mogelijkheid om de ringen van maat te veranderen. Houd er rekening mee dat niet naar iedere gewenste maat kan, hier zitten grenzen aan. Verkleinen van de ring kan voor een bedrag van 40euro en het vergroten voor 60 euro.
 • Betalingen en betalingstermijn

   

  1. Bij Flintage kun je kiezen uit de volgende betaalmethoden: Ideal, Bancontact.
  2. De productprijzen op de website van Flintage zijn inclusief btw, maar exclusief verzendkosten.
  3. Wanneer Flintage per ongeluk een verkeerde prijs vermeld op de website – en het gaat duidelijk om een vergissing – heeft Flintage het recht op de prijzen alsnog aan te passen. Ook als de klant het artikel al heeft besteld.
  4. De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering te hebben voldaan.
  5. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Flintage de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 

  Gevolgen niet tijdig betalen

  1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Flintage gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is.
 • Gevolgen niet tijdig betalen

   

  1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Flintage gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is.
 • Recht van reclame 

   

  1. Zodra de klant in verzuim is, is Flintage gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
  2. Flintage roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
  3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Flintage, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 
  4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.
 • Herroepingsrecht

   

  1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
  • het product niet is gebruikt.
  • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast.
  • de verzegeling nog intact is.
  • het geen (opdracht tot) reparatie betreft.
  • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht.
  • het geen dienst betreft.
  1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen.
  2. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via fleur@flintage.shop, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Flintage, www.flintage.shop, kan worden gedownload.
  3. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Flintage, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
 • Retentierecht 

   

  1. Flintage kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Flintage heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 
  2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Flintage.
  3. Flintage is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.
 • Verrekening

   

  Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Flintage te verrekenen met een vordering op Flintage. 

   

 • Eigendomsvoorbehoud

   

  1. Flintage blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Flintage op grond van wat voor met Flintage gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
  2. Tot die tijd kan Flintage zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
  3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 
  4. Indien Flintage een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Flintage het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.
 • Levering

   

  1. Flintage verzendt de bestelling zo snel mogelijk en streeft erna dat de klant binnen de verwachte levertijd de producten ontvangt. Als dit om welke reden dan ook (staken van koeriersdienst, product niet op voorraad) niet lukt, word je hiervan op de hoogte gesteld.
  2. De door Flintage opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding.
  3. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Flintage.
  4. Tot en met het moment van levering draagt Flintage de verantwoordelijkheid voor de verzonden producten. Na de levering wordt dit overgedragen aan de klant.
  5. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
  6. Levering vindt plaats bij Flintage, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
  7. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 
  8. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Flintage het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 
  9. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Flintage kan tegenwerpen.
 • Vergoeding van bezorgkosten

   

  1. Bezorgkosten voor bestellingen zijn voor rekening van de consument.
  2. Indien de consument een verkeerd adres opgeeft of niet thuis is wanneer de bezorgdienst het pakket kwam afleveren - en daarom extra kosten van toepassing zijn- brengt Flintage deze kosten bij u in rekening.
 • Verpakking en verzending

   

  1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Flintage niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
  2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Flintage, bij gebreke waarvan Flintage niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 • Bewaring 

   

  1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
  2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.
 • Garantie

   

  1. Na de zichttermijn van veertien dagen geeft Flintage tweemaanden maanden garantie op de kwaliteit van het product.
  2. Flintage stelt een passend alternatief voor en besluit welke van de volgende opties wordt gekozen:
  • Reparatie
  • Vervanging
  • Restitutie
  1. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
  2. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt. 
 • Retourneren en ruilen

   

  1. Het ruilen en retourneren van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  • ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur.
  • het product wordt teruggebracht/teruggestuurd in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes.
  • het product is nog niet gebruikt.
  1. Op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen en vermaakte ringen kunnen niet worden geruild of geretourneerd.
  2. Indien de klant en het product aan de retourneervoorwaarden voldoet, kan er een e-mail naar fleur@flintage.shop verstuurd worden om het retouradres op te vragen.
  3. De kosten en de verantwoordelijkheid voor de retourzending zijn voor de klant.
  4. Indien goederen toch gebruikt, versleten, beschadigd of incompleet te zijn, heeft Flintage het recht om de geretourneerde artikelen te weigeren.
  5. Flintage kan de teruggaaf alleen overmaken naar de rekening waarmee de oorspronkelijke betaling is gedaan.
 • Uitvoering van de overeenkomst 

   

  1. Flintage voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
  2. Flintage heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
  3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 
  4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Flintage tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
  5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Flintage tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
 • Informatieverstrekking door de klant 

   

  1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Flintage.
  2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
  3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Flintage de betreffende bescheiden. 
  4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Flintage redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.
 • Vrijwaring

   

   

  De klant vrijwaart Flintage tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Flintage geleverde producten en/of diensten. 

 • Ingebrekestelling

   

  1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Flintage.
  2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Flintage ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

   

  Als Flintage een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Flintage verschuldigd zijn. 

 • Aansprakelijkheid Flintage

   

  1. Flintage is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
  2. Indien Flintage aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
  3. Flintage is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
  4. Indien Flintage aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
 • Vervaltermijn

   

   

  Elk recht van de klant op schadevergoeding van Flintage vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 • Recht op ontbinding

  Recht op ontbinding

  1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Flintage toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
  2. Is de nakoming van de verplichtingen door Flintage niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Flintage in verzuim is. 
  3. Flintage heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Flintage kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 
 • Overmacht

   

  1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Flintage in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Flintage kan worden toegerekend in een van de wil van Flintage onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Flintage kan worden verlangd. 
  2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
  3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Flintage 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Flintage er weer aan kan voldoen. 
  4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
  5. Flintage is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
 • Wijziging van de overeenkomst 

   

  1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. Niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen tijdens een shopafspraak.
 • Wijziging algemene voorwaarden

   

  1. Flintage is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
  2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
  3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Flintage zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
  4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 
 • Overgang van rechten
  1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Flintage. 
  2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 
 • Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

   

  1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
  2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Flintage bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter

   

  1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
  2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Flintage is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 • Copyright

   

  Alle foto’s en afbeeldingen die worden gebruikt voor Flintage zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder schriftelijke toestemming van Flintage mogen foto’s en afbeeldingen niet worden gereproduceerd en in het openbaar worden gebruikt.

  Opgesteld op 14 februari 2022.

Winkelwagen